Registračný formulár
„Účasťou na akcii, konkrétne odoslaním registračného formulára, súhlasí účastník so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rámci tejto akcie (v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mail) do databázy usporiadateľa (spoločnosti DELTA Production, s.r.o.), a s ich spracúvaním týmto subjektom ako prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, pre účely realizácie a vyhodnotenia akcie, odovzdania výhry.
Účastník zároveň súhlasí so zaradením ním poskytnutých osobných údajov do databázy – nákupného centra, v ktorom sú preteky organizované – ako organizátora v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov účastník akcie udeľuje bezodplatne, a to na dobu neurčitú resp. do odvolania súhlasu. Účastník môže svoj súhlas bezodplatne kedykoľvek na adrese usporiadateľa uvedenej v týchto pravidlách písomne odvolať; odvolanie súhlasu pred ukončením doby konania akcie resp. pred odovzdaním prípadnej výhry má za následok vyradenie účastníka z akcie.

Ďalej vyjadruje účastník svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie na marketingové účely usporiadateľa a jeho zmluvných partnerov (TOWER Finance a.s.), t.j. na ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch, finančných službách a iných aktivitách ako aj zasielania komerčnej komunikácie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že pokiaľ má prevádzkovateľ voči nemu oznamovaciu povinnosť, tá môže byť splnená aj zverejnením oznamu na webovom sídle prevádzkovateľa www.towerfinance.sk.

Účastník berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely je dobrovoľné a že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä že účastník má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej usporiadateľovi vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, atď.“

Organizátor: