KLEMBER Výrobca čajov a káv Dunajská Streda.

Preteky lezúňov 2015

Podmienky účasti v súťaži:

Batoľa musí spĺňať vek 7 – 12 mesiacov (t.j. do dovŕšenia 1 roku), musí prejsť v čo najkratšom čase vymeranú vzdialenosť 5 m lezením po štyroch, pričom rodičia ho môžu motivovať akýmkoľvek spôsobom.

Najrýchlejšie batoľa v centre a jeho rodičia získajú víkendový pobyt v Hoteli SOBOTA v Poprade, najrýchlejšie batoľa zo všetkých centier získa štvordňový pobyt s polpenziou v Hoteli SOBOTA pre celú rodinu a elektrické autíčko Mercedes. Každý pretekár bude odmenený malým darčekom.

 

Termíny pretekov na Slovensku 2015

3. máj  ATRIUM OPTIMA Košice (15:00 hod)
9.máj    ZOC MAX Poprad (15:00 hod)
10.máj    EUROPA SC Banská Bystrica (15:00 hod)
16. máj   POLUS Bratislava (10:30 hod)
17.máj    RGB Liptovsky Mikuláš (15:00 hod)
30. máj   ZOC MAX Trnava (15:00 hod)
6. jún     ZOC MAX Nitra (15:00 hod)
21. jún   ZOC MAX Trenčín (15:00 hod)Súhlas so pracovaním osobných údajov


Účasťou na akcii, konkrétne odoslaním registračného formulára, súhlasí účastník so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rámci tejto akcie (v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mail) do databázy usporiadateľa (spoločnosti DELTA Production, s.r.o.), a s ich spracúvaním týmto subjektom ako prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, pre účely realizácie a vyhodnotenia akcie, odovzdania výhry.

Účastník zároveň súhlasí so zaradením ním poskytnutých osobných údajov do databázy – nákupného centra, v ktorem sú preteky organizované – ako organizátora v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov účastník akcie udeľuje bezodplatne, a to na dobu neurčitú resp. do odvolania súhlasu. Účastník môže svoj súhlas bezodplatne kedykoľvek na adrese usporiadateľa uvedenej v týchto pravidlách písomne odvolať; odvolanie súhlasu pred ukončením doby konania akcie resp. pred odovzdaním prípadnej výhry má za následok vyradenie účastníka z akcie.


Ďalej vyjadruje účastník svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie na marketingové účely usporiadateľa a jeho zmluvných partnerov (AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA d.s.s., a.s.), t.j. na ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch, finančných službách a iných aktivitách ako aj zasielania komerčnej komunikácie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že pokiaľ má prevádzkovateľ voči nemu oznamovaciu povinnosť, tá môže byť splnená aj zverejnením oznamu na webovom sídle prevádzkovateľa www.axa.sk.

 

Účastník berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely je dobrovoľné a že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä že účastník má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej usporiadateľovi vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, atď.

V prípade pochybností o dodržiavaní práv podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sa účastník môže obrátiť na dotknutú spoločnosť, prípadne pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú neoprávnene, môže účastník podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava.

Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby poskytnutého usporiadateľovi a partnerom bude realizované výlučne na území Slovenskej republiky.

 

Osobnostné práva

Účastníci akcie v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník výslovne udeľujú súhlas s tým, že usporiadateľ akcie je oprávnený použiť bezplatne meno, priezvisko a mesto bydliska účastníka v médiách (vrátane internetu) a v propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto akciou a ním poskytovanými výrobkami aslužbami, s tým, že možno zaobstarávať a zverejňovať spomínaným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov akcie. Uvedený súhlas je platný po dobu 5 rokov odo dňa skončenia času konania akcie.


Kedy a kde? Registrujte sa

Facebook

Organizátor:Hlavný partner:Generálny partner:


Výrobca čajov a káv Dunajská Streda


Partneri:

Spoluorganizátori:

Partneri akcie:

Mediálni partneri: